Privacyverklaring In ’t Groen Counseling

Bij het verlenen van onze diensten in de coach- en counseling praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst stemt de cliënt in met de voorwaarden van het privacy beleid van In ’t Groen counseling, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

In ’t Groen Counseling – Katja Keersmaekers
Brandtstraat 21
2021 SL te Haarlem
info@intgroencounseling.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coach- counseling traject.

Persoonsgegevens
In ’t Groen Counseling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Beroep
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie


Doeleinden
In ’t Groen Counseling verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coach- counseling traject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coach- counseling traject.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn vervolgopleiding aan de Nederlandse academie voor Psychotherapie kunnen gespreksverslagen geanonimiseerd worden gedeeld binnen supervisie en intervisie sessies.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte)
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider die gevestigd is in de Verenigde Staten. Deze partij is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijk verplichte termijn is tot 7 jaar na beëindiging van het coach- counselingtraject.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

In ’t Groen Counseling info@intgroencounseling.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op www.intgroencounseling.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2022.